ESoCAET 2007: o co tutaj chodzi

Światowym standardem stało się stosowanie technologii komputerowego wsparcia projektowania CAE. Obecnie wiele firm używa symulacji komputerowej w procesie projektowania. Również w Polsce coraz częściej spotyka się rozwiązania inżynierskie CAE, a ich zastosowanie obejmuje coraz więcej dziedzin

Stosowanie metod CAE w codziennej pracy wymaga gruntownej wiedzy inżynierskiej oraz znajomości metod numerycznych. Jednak pomimo znajomości podstaw teoretycznych często okazuje się, że umiejętność efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce jest trudne.

Analizując istniejącą sytuację niemiecka firma CADFEM GmbH wraz z siedmioma europejskimi partnerami założyła projekt – realizowany w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci – o nazwie ESo- CAET (European School of Computer Aided Engineering Technology). Celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości studiów podyplomowcyh (porównywalnych z prestiżowymi studiami MBA dla ekonomistów), kształcących inżynierów w kierunku praktycznego zastosowania analiz numerycznych w procesie projektowania.

MESco, jako partner programu ESoCAET, przygotował dwa moduły z programu „Master of Engineering in Applied Computational Mechanics” w postaci studium realizowanego w Polsce. Moduły te to: „Solid Mechanics and Heat Transfer” (Solid Mechanics, Heat Transfer) oraz „Fatigue and Fracture Mechanics”.

Dlaczego właśnie te? Założenia…

Wybór modułów oparto na wieloletnim doświadczeniu oraz na wynikach przeprowadzonych badań zapotrzebowania przemysłu. Forma i program studium oparte są na europejskich studiach podyplomowych ESoCAET w Niemczech. W skład studium – prowadzonego w języku polskim – wchodzą wykłady oraz ćwiczenia praktyczne.

Założeniem studium jest przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy z zakresu mechaniki ciała stałego, przepływu ciepła oraz analiz zmęczeniowych. Studium ukierunkowane jest na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Bazując na przykładach mających swoje odpowiedniki w rzeczywistości, omawiane będą problemy występujące lub mogące wystąpić w codziennej pracy inżyniera. Część teoretyczna prowadzona będzie przez wybitnych profesorów o międzynarodowej renomie (patrz ramka obok), natomiast wysoki poziom części praktycznej zapewnią osoby o ugruntowanym doświadczeniu z danej dziedziny.

Dla kogo?

Studium jest przeznaczone dla praktyków, chcących ugruntować swoją wiedzę teoretyczną oraz poznać sposoby jej efektywnego wykorzystania. Przyjmuje się, że uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, przepływu ciepła oraz metody elementów skończonych (MES). Osoba kończąca studium będzie posiadała umiejętność trafnego rozpoznania problemu, zdefiniowania założeń dla zagadnienia oraz jego rozwiązania przy użyciu technik MES.

Podsumowaniem studium jest zaliczenie zadania projektowego. Każdy uczestnik otrzyma przykład do rozwiązania i po określonym czasie będzie musiał przedstawić raport z wynikami. Obrona projektu będzie odbywała się za pośrednictwem nowoczesnej platformy komunikacyjnej Webex. Pozytywne zaliczenie studium poświadczone zostanie dyplomem ESoCAET.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Andrzej BIAŁECKI (prowadzi moduł: „Przepływ ciepła”) Wykładał na uniwersytetach w USA i Niemczech. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.

 

Autor programów metody elementów skończonych i brzegowych. Wykonawca projektów dla NASA i Mercedes Benz. Autor ponad 160 publikacji, jednej książki i współautor siedmiu rozdziałów w książkach m.in. Numerical Heat Transfer Handbook (J. Wiley).

Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI (moduł: „Metoda elementów skończonych w mechanice ciała stałego”) jest profesorem zwyczajnym na Politechnice Śląskiej i Krakowskiej, specjalistą w dziedzinie mechaniki i informatyki stosowanej. Zajmuje się: mechaniką komputerową, mechaniką materiałów, modelowaniem wieloskalowym, analizą wrażliwości, optymalizacją, zagadnieniami odwrotnymi, mechaniką stochastyczną, systemami rozmytymi oraz sztuczną inteligencją.

 

Autor ponad 300 publikacji, autor lub współautor i edytor 11 książek, 9 rozdziałów, redaktor 7 specjalnych numerów czasopism naukowych. Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN.

Dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA, profesor Politechniki Opolskiej (moduł: „Zmęczenie i mechanika pękania”) zajmuje się wytrzymałością zmęczeniową przy wieloosiowych obciążeniach losowych, trwałością zmeczeniową złączy spawnych, obliczaniem konstrukcji mechanicznych i inżynierskich.

 

Autor 215 publikacji, w tym 8 monografii oraz 36 publikacji anglojęzycznych. Jedną z ważniejszych pozycji stanowi książka pt. Trwałość zmęczeniowa wybranych złączy spawnych.

Termin ESoCAET 2007:

10-29 września 2007 r.

www.mesco.com.pl/esocaet

 

Miejsce:

„Pałac Kawalera”

w Świerklańcu k. Tarnowskich Gór

PROGRAM ESoCAET 2007

 

 

Przepływ ciepła

 

Wstęp:

 

  • Termodynamika a wymiana ciepła
  • Sposoby wymiany ciepła
  • Pole temperatury i gęstości strumienia ciepła

 

Przewodzenie

 

  • Równanie przewodzenia ciepła w układzie nieruchomym i ruchomym
  • Warunki brzegowe i początkowe
  • Jednoznaczność zadań przewodzenia
  • Ograniczenia metod analitycznych
  • Modele uproszczone: żebro, powłoka, osiowa symetria, płaskie zadania 2D, symetria oraz powtarzalność, obiekty o parametrach skupionych

 

Dyskretyzacja równania przewodzenia za pomocą MES

 

  • Pojęcie ważonych reszt, funkcje próbne i wagowe
  • Słabe sformułowanie
  • Zadania nieustalone
  • Uwzględnienie warunków brzegowych

 

Konwekcja

 

  • Pojęcie współczynnika wnikania ciepła
  • Przykłady korelacji
  • Zależność współczynnika wnikania
  • od temperatury

 

Promieniowanie

 

  • Podstawowe pojęcia
  • Promieniowanie we wnękach
  • Obecność otworów i stref zacienionych
  • Dyskretyzacja równania
  • Sprzężenie z przewodzeniem

 

Metoda elementów skończonych w mechanice ciała stałego

 

  • Modelowanie w mechanice ciała stałego
  • Teoria stanu naprężenia
  • Teoria stanu odkształcenia
  • Prawa konstytutywne
  • Równania teorii sprężystości i termosprężystości
  • Równania teorii plastyczności
  • MES dla układów jednowymiarowych
  • (pręty i układy prętowe)
  • Dwuwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości (płaski stan naprężenia i odkształcenia)
  • MES dla tarcz
  • Płyty i powłoki
  • MES dla płyt
  • MES dla powłok
  • MES w zagadnieniach trójwymiarowych
  • MES w zagadnieniach nieliniowych
  • MES w zagadnieniach dynamicznych

 

Zmęczenie i mechanika pękania

 

  • Mechanizmy powodujące zniszczenie
  • Określenie warunków pracy, pomiary, metody symulacji statycznej i dynamicznej, metody zliczania cykli
  • Zagadnienia materiałowe, histereza materiałowa, efekt Bauschingera, podejście bazujące
  • na naprężeniach (SN), podejście bazujące na odkształceniach (EN)
  • Testy zmęczeniowe, opis statystyczny danych zmęczeniowych
  • Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową: karby, gradienty naprężeń, chropowatość, wielkość przedmiotu, materiał, naprężenia resztkowe, wielokierunkowy stan naprężeń,
  • Oszacowanie czasu życia na podstawie naprężeń nominalnych i odkształceń lokalnych, przegląd do zaleceń i norm
  • Liniowa i nieliniowa mechanika pękania
  • Określenie danych materiałowych, metody testowe dla mechaniki pękania
  • Propagacja pęknięć, wartość progowa, zamykanie pęknięć, efekt kolejności