Wybrane nowości Solid Edge V19

  We wszystkich nowych wersjach Solid Edge producent – firma UGS – koncentruje się na określonych obszarach zastosowań programu. Wynikiem tego jest dodawanie w niektórych modułach większej liczby i poleceń, niż w innych. W wersji 19. modułami, w których pojawiło się najwięcej nowości, są: Assembly (projektowanie zespołów) oraz Sheet Metal (modelowanie części blaszanych). Poniżej omówiono najważniejsze nowe funkcje i polecenia SE V19

  RYS. 1. Symulacja ruchu z wykorzystaniem Edytora animacji

  Pełniejsze możliwości symulacji ruchu (moduł Assembly)

  Do istniejących już w poprzednich wersjach systemu zaawansowanych funkcji symulacji ruchu doszły w V19 nowe, z których najważniejsze to możliwość definiowania napędu (silnika) oraz zastosowania relacji przekładni. Polecenie Silnik pozwala na zdefiniowanie napędu dla dowolnej części w zespole; można przy tym określić, czy ma to być ruch postępowy czy obrotowy, zdefiniować zakres ruchu, jego prędkość itp. Relacja Przekładnia umożliwia zdefiniowanie pomiędzy dwoma elementami zespołu zależności powodującej, że zachowują się one jak elementy przekładni – zębatej, pasowej, ciernej itp. Zastosowanie omawianej relacji powoduje, że symulacja przebiega znacznie szybciej, niż przy zastosowaniu dostępnej w poprzednich wersjach SE opcji Ruch rzeczywisty. Obie wymienione funkcjonalności pozwalają na łatwą symulację pracy złożonych mechanizmów, zawierających skomplikowane relacje pomiędzy współpracującymi częściami, z możliwością zapisania symulacji w pliku AVI. Warto dodać, że istnieje możliwość definiowania czasu rozpoczęcia i zakończenia ruchu. Służy do tego celu Edytor animacji – odrębne okno zawierające oś czasu oraz paski odpowiadające poszczególnym napędzanym elementom zespołu (rys. 1).

   Zaawansowane funkcje rozstrzelenia i animacji (moduł Assembly)

  Istniejące w dotychczasowych wersjach SE funkcje rozstrzelenia zespołów uzupełnione zostały o możliwość definiowania – za pomocą Edytora animacji – kolejności przemieszczania poszczególnych elementów w czasie rozstrzelenia oraz dowolnego określania czasu trwania poszczególnych ruchów. Pozwala to np. na stworzenie wizualizacji montażu i zapisanie jej w pliku AVI. Aby efektowniej przedstawić symulację ruchu lub rozstrzelenie zespołu można pokazać wyniki symulacji z różnych stron, wykorzystując funkcję definiowania toru ruchu kamery. Do istniejących w poprzednich wersjach funkcji (lot wokół obiektu oraz definiowanie za pomocą nazwanych widoków) doszła nowa: definiowanie toru ruchu kamery za pomocą dowolnie wskazywanych w przestrzeni punktów. Wymienione funkcje, wraz z możliwościami modułu Virtual Studio+ (fotorealistyczna wizualizacja) pozwalają na łatwe tworzenie efektownych prezentacji, filmów instruktażowych, instrukcji montażu itp.

  Nowe polecenia w module Sheet Metal

  Najwięcej rozszerzeń i nowych poleceń w V19 dodano w module Sheet Metal, służącym do modelowania części blaszanych. Najważniejsze z nich to:

  • usztywnienie – polecenie pozwalające na dodawanie usztywnień na zagięciach elementów blaszanych,
  • załamanie krzyżowe – dodawanie załamań stosowanych do usztywniania dużych arkuszy blach. Polecenie nie powoduje zmiany geometrii modelu – załamanie reprezentowane jest przez dwie krzyżujące się linie, które są widoczne na rozwinięciach i rysunkach.
  • zawinięcie brzegu – polecenie pozwalające na zakończenie obrzeża arkusza blachy poprzez zawinięcie, będące zarazem zabezpieczeniem i usztywnieniem. Dostępnych jest szereg opcji polecenia (patrz rysunek 2).

  Jak w każdej nowej wersji SE, oprócz nowych funkcji dodano również nowe opcje do już istniejących poleceń. Należą do nich:

  • możliwość wyciągania w poleceniu Zagięcie profilowe profilu nie tylko wzdłuż krawędzi prostych, ale również wzdłuż krzywoliniowych,
  • funkcja automatycznego dopasowywania lica tworzonego w danym poleceniu do lica już istniejącego,
  • bezpośredni dostęp do wymiarów tworzonych w danym momencie zagięć, pozwalający na łatwą ich modyfikację już w momencie definiowania,
  • dostępność czcionek szablonowych. Czcionka tego typu posiada połączenia wewnętrznych elementów liter z obrzeżem, dzięki czemu „środki” takich liter, jak „o” lub „e” nie wypadają po wycięciu napisu w arkuszu blachy,
  • nowe opcje wycięcia normalnego, określające usytuowanie krawędzi otworu względem profilu.

  Niektóre z nowych poleceń mają na celu ułatwienie czynności przygotowania produkcji. Należą do nich:

  • tabela gięcia – tworzenie tabel gięcia następuje obecnie automatycznie, bezpośrednio z poziomu modułu,
  • rozmiar rozwinięcia – program automatycznie oblicza i podaje wielkość arkusza blachy po rozwinięciu elementu. Wymiary te mogą powiązane z sensorem monitorującym na bieżąco, czy przewidziany do wykonania danego elementu arkusz nie jest za mały,
  • linie triangulacji – dla zagięć stożkowych (przykładem takiego zagięcia może być przejście z łuku o mniejszym promieniu w łuk o większym promieniu, przejście z prostokąta w okrąg itp.) istnieje w V19 możliwość wyświetlania na modelu i na rozwinięciu linii triangulacyjnych.

  Bardzo istotną nowością jest integracja z systemem NX CAM Express. NX CAM Express, najnowszy składnik pakietu Velocity, jest opartym na sprawdzonym rozwiązaniu NX CAM systemem do programowania obrabiarek CNC. W połączeniu z konfiguracją Solid Edge Foundation tworzy pakiety o nazwie Solid Edge Manufacturing Solutions, będące kompletnymi, w pełni zintegrowanymi rozwiązaniami CAD/CAM. Umożliwiają one następujące rodzaje obróbki: toczenie, frezowanie od 2 do 5 osi, obróbkę HSM, wycinanie drutowe. Pakiety Solid Edge Manufacturing Solutions są dostępne w kilku różnych konfiguracjach, co pozwala użytkownikowi na wybór optymalnego z punktu widzenia jego potrzeb rozwiązania.

  Oferowane są następujące pakiety:

  • Solid Edge Machining (2 Axis), zawierający podstawowe możliwości obróbki. Obsługuje operacje wiercenia, toczenia 2-osiowego oraz frezowania 2?-osiowego. Pakiet przeznaczony jest do obróbki nieskomplikowanych brył; głównym obszarem zastosowania jest przemysł maszynowy.
  • Solid Edge Machining (3 Axis), oferujący pełne możliwości frezowania w 3 osiach, wraz z obróbką HSM. Pakiet umożliwia dodatkowo programowanie wycinarek drutowych.
  • Solid Edge Machining (Mill-Turn), zawierający oprogramowanie NX Machining Simulation oraz NX Synchronization Manager, odpowiedni do programowania centr tokarsko-frezarskich. Zapewnia symulację pracy maszyny oraz synchronizację ruchów dodatkowych głowic narzędziowych.
  • Solid Edge Machining (Advanced), oferujący pełne możliwości obróbki 5- osiowej, m.in. dla przemysłu lotniczego i dla narzędziowni. Jest to również pakiet zawierający wszystkie dostępne funkcjonalności CAM (frezowanie, toczenie, wycinanie drutowe).
  • Solid Edge for Mold Manufacture, z możliwością obróbki 3-osiowej, HSM oraz programowania wycinarek drutowych. Pakiet ten, zawierający również moduł Mold Tooling, przeznaczony jest do projektowania i wytwarzania form wtryskowych oraz elektrod.

  Wymienione powyżej funkcje są najważniejszymi, choć oczywiście nie jedynymi nowościami dodanymi w V19. Z pozostałych, istotnych nowości wypada wymienić następujące:

  • Dodane w modułach do modelowania pojedynczych części (czyli Part i Sheet Metal) funkcje automatycznego wymiarowania profilu oraz dynamicznego podglądu tworzonego modelu. Pierwsza z wymienionych funkcji (opcjonalna) pozwala na automatyczne nanoszenie wymiarów podczas rysowania w środowisku profilu. Druga ułatwia orientację podczas modelowania, wyświetlając dynamiczny podgląd wszelkich dodawanych elementów (wyciągnięć, wycięć, faz, zaokrągleń itp.).
  • Nowe polecenia i opcje w module Assembly. Jednym z nich jest Menedżer właściwości fizycznych, pozwalający na przedstawienie w formie tabeli i jednoczesną kontrolę właściwości fizycznych wszystkich części wchodzących w skład zespołu. Innym ułatwieniem wprowadzonym w V19 jest możliwość określania domyślnych ustawień dla funkcji FlashFit.
  • PMI (Product Manufacturing Information) – funkcje tworzenia opisów i adnotacji w 3D. Dzięki nowym poleceniom opisywania i wymiarowania w przestrzeni modele 3D utworzone w V19 mogą stanowić kompletną, cyfrową reprezentację gotowego wyrobu, zawierającą wszystkie niezbędne dla procesu produkcyjnego informacje. Taki sposób opisywania i wymiarowania modeli odpowiada zaleceniom American Society of Mechanical Engineers (ASME). Informacje wprowadzone w modelu za pomocą poleceń PMI widoczne są również w bezpłatnej przeglądarce plików Solid Edge.
  • Nowe funkcje modułu Engineering Reference. Dodany w poprzedniej wersji, zawarty w konfiguracji Classic, moduł obliczeniowy został w V19 wyposażony m.in. w funkcje tworzenia modeli uproszczonych kół zębatych i łańcuchowych. W tworzonych modelach kół zębatych dodawane są obecnie powierzchnie konstrukcyjne, ułatwiające definiowanie relacji w zespole.
  • Nowe opcje w bibliotece Standard Parts (części znormalizowanych). W V19 użytkownik może m.in. określić w czasie instalacji, które grupy części znormalizowanych mają zostać zainstalowane, może także dodawać do biblioteki nowe części bazując na danych zapisanych w arkuszu MS Excel.
  • Rozszerzone funkcjonalności zarządzania dokumentacją. W wersji 19 wprowadzono usprawnienia na wszystkich poziomach funkcji zarządzania dokumentacją, począwszy od wbudowanych w SE poleceń, poprzez Insight, na systemie Teamcenter Express kończąc. Do ważniejszych nowości wypada tu zaliczyć obsługę bazy danych części znormalizowanych (Solid Edge Standard Parts) przez system Teamcenter.
  • Rozszerzona obsługa formatu JT. Jest to uniwersalny, standardowy format zapisu modelu 3D, pozwalający na łatwą wymianę danych bez względu na to, w jakim systemie CAD powstały. Solid Edge w wersji 19 pozwala na bezpośredni odczyt plików części i zespołów w formacie JT, podczas zapisu istnieje możliwość dodania do pliku atrybutów oraz informacji o właściwościach.
  • Nowe opcje importu danych z Auto- CAD-a, m.in. poprawione i rozszerzone opcje podglądu importowanej dokumentacji, usprawnione przenoszenie podziałki rysunków, konwersja polilinii AutoCAD-a na linie i łuki SE.
  • Obsługa architektury 64-bitowej, istotna zwłaszcza dla użytkowników projektujących bardzo duże zespoły.

  Istotną modyfikacją, nie dotyczącą jednak funkcjonalności samego oprogramowania, jest zmiana sposobu licencjonowania wersji przypisanych do stanowiska (Node-Locked). Począwszy od wersji 19 Solid Edge nie będzie zabezpieczany za pomocą klucza sprzętowego – zamiast niego będzie stosowany kod, generowany dla konkretnego komputera na podstawie numeru seryjnego woluminu. Klucz sprzętowy będzie stosowany jedynie do zabezpieczania licencji pływających.

  Autor: GRZEGORZ KAZIMIERCZAK