Technologia na kredyt

  Uruchomiono nowy rodzaj udzielanych kredytów dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w nowe technologie. Głównymi celem Funduszu Kredytu Technologicznego jest zacieśnianie współpracy firm i ośrodków naukowo-badawczych oraz zwiększenie transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

  zakup nowoczesnych maszyn lub wiedzy technologicznej, tzw. „know-how”. Kredyt technologiczny nie jest jednak zwykłym kredytem inwestycyjnym – istnieje możliwość umorzenia nawet połowy pożyczonej i zainwestowanej w takie przedsięwzięcie kwoty.

  Pożyczki, udzielane przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), mają premiować postawy proinnowacyjne. Wniosek o kredyt może złożyć każdy przedsiębiorca, który zechce rozwijać swoją firmę, modernizować produkcję lub dostosowywać poziom świadczonych usług do najwyższych światowych standardów.

  Umorzeniu podlegać będą prawie wszystkie wydatki poniesione na wdrożenie nowej technologii, także na zakup patentów, licencji, know-how. Kwota umorzenia może dotyczyć nawet 1 miliona euro (czyli połowy maksymalnej kwoty kredytu) – informuje dyrektor BGK, Wojciech Rzepka.

  Przez inwestycje technologiczne rozumie się zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie produkcji, także wdrożenie własnej nowej technologii. W tym ostatnim przypadku dofinansowywana jest wiedza oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce.

  O kredyt starać się może każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem takiego, którego sytuacja ekonomiczna nie rokuje szans na spłatę zaciągniętego długu. Z prawa do kredytowania wyłączone są również przedsiębiorstwa w okresie restrukturyzacji realizowanej z udziałem pomocy publicznej.

  – Stawki oprocentowania kredytu są bardzo przyzwoite w porównaniu z kredytami komercyjnymi – ocenia Rzepka.

  Pieniądze z funduszu mogą być dla niejednego przedsiębiorstwa wielką szansą na rozwój firmy i unowocześnienie produkcji. Jednym z głównych warunków otrzymania środków na ten cel jest jednak uzyskanie przez firmę stosownej opinii ośrodków naukowo-badawczych.

  Jednostka naukowa musi potwierdzić fakt, że proponowana do wdrożenia technotechnologia jest „nowa”, czyli stosowana na świecie najwyżej 5 lat.

  Do wniosku o umorzenie części kredytu niezbędna będzie później druga opinia – potwierdzająca zastosowania innowacji w praktyce, czyli fakt uruchomienia produkcji w oparciu o nową technologię.

  Opinia powinna być wystawiona przez jednostkę naukową, centrum badawczo -rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. Jednostka taka musi prowadzić w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe.

  Profil działalności wymienionych podmiotów powinien być jest związany tematycznie z obszarem inwestycji, zasięg zaś – ogólnopolski. W opinii zawarty ma być opis technologii i okres stosowania jej na świecie.

  Fundusz Kredytu Technologicznego BGK stworzono na mocy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (zw. dalej ustawą). Ustawa weszła w życie 20 października 2005 r.

  – Do tej pory wpłynęły do banku wnioski kredytowe na 70 milionów złotych – podaje dyrektor Wojciech Rzepka.

  Kredyty udzielane są od niedawna. Twórcy ustawy stwierdzili, że lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu funduszu w praktyce i potem dopracować ramy prawne, niż z góry określać wszystko sztywnymi przepisami.

  www.bgk.com.pl

  www.automatyka.pl