Standardowe narzędzia SolidWorks. Konstrukcje spawane

  SolidWorks dostarcza narzędzi dedykowanych konstruktorom i inżynierom wykonującym określone zadania dostosowane do branży. Projektowanie maszynowe często wiąże się z zaprojektowaniem struktury konstrukcji spawanej. Światowy lider w projektowaniu 3D, jakim jest SolidWorks oferuje funkcjonalne operacje bryłowe, które pozwalają zamodelować konstrukcję spawaną jako pojedynczą część.

  Konstrukcja ta obejmuje: człony konstrukcyjne, listę elementów, operacje przycięcia i rozciągnięcia, zamykanie końców, wzmocnienia, ściegi spoiny.

  Jako segmenty konstrukcji spawanej wskazujemy elementy szkicu lub wielu szkiców 2D bądź 3D w obszarze grafi cznym i tworzymy człony konstrukcyjne. Oprogramowanie dodaje do drzewa operacji operację konstrukcji spawanej i tworzy nową konfi gurację części, dzięki czemu użytkownik posiada czytelne i proste odwzorowanie własnych zabiegów edycyjnych. Człony konstrukcyjne wykorzystują profi le takie jak: ceownik, kątownik stalowy, belka, rura i inne. Projektant może tworzyć własne profi le i dodawać je do biblioteki. Na uwagę zasługują również ustawienia, które pojawiają się podczas wskazywania członów konstrukcyjnych. Możemy w nich między innymi określić wykończenie narożnika, typu doczołowe lub skośne, oraz defi niować punkt przebicia pomiędzy przylegającymi członami konstrukcyjnymi.

  W środowisku konstrukcji spawanej programu SolidWorks obiekty bryłowe zostają dodane do folderu Lista, który jest generowany przez program. Użytkownik może jednak sam decydować, które elementy wykluczyć bądź dodać. Podczas tworzenia dokumentacji naszego projektu możemy wstawić omawianą listę do rysunku w postaci tabeli elementów konstrukcji spawanej. Projektant może sam określić właściwości jakie będą wyświetlane w kolumnach tabeli.

  Operacja Przytnij/Wydłuż z paska narzędzi Konstrukcje spawane umożliwia edycję zakończenia stworzonych członów konstrukcyjnych. Przyciąć lub wydłużyć możemy człony konstrukcyjne do innych istniejących członów bądź do innych obiektów bryłowych. Zabiegi te służą zamodelowaniu prawidłowej spoiny doczołowej. Natomiast operacja Zamykaj końce zamyka otwarte człony konstrukcyjne.

  W SolidWorks do konstrukcji spawanej możemy dodawać wzmocnienia przy pomocy jednej operacji. Wskazujemy jedynie ściany podpierające, profi l wieloboczny bądź trójkątny wzmocnienia oraz jego parametry lokalizacji.

  Pomiędzy przecinającymi się dowolnymi elementami konstrukcji możemy dodać ścieg spoiny pachwinowej, który bardzo realistycznie zostanie odwzorowany na modelu. Typ ściegu może być pełnej długości, przerywany lub przestawny. Menedżer właściwości operacji ścieg spoiny pachwinowej jest, jak dla wszystkich funkcji programu, bardzo czytelny i intuicyjny.

  Dla stworzonego modelu konstrukcji spawanej możemy utworzyć asocjacyjny z modelem rysunek. Dokumentacja zawiera, oprócz wspomnianej już listy elementów w postaci tabeli, widok całej części oraz widoki względne czyli widoki pojedynczych obiektów. Dla wybranego widoku rysunku tworzymy odnośniki skojarzone z listą elementów.

  W edycji SolidWorks 2006 pojawiła się możliwość dokładnej lokalizacji elementów konstrukcji poprzez zastosowanie wiązań – znanych użytkownikom dotychczas ze środowiska złożenia programu. Dzięki tej innowacji projektowanie konstrukcji spawanej stało się jeszcze łatwiejsze i szybsze.

  Tomasz Jęczarek

  Konsultant techniczny ds. SolidWorks

  Premium Technology Sp. z o.o.