Obróbka form z wykorzystaniem HSC

Obróbki z rodziny HSM wpisują się w obraz współczesnej firmy zarówno jako miejsce, w którym powstaje produkt [1] jak również jako innowacja, której celem jest polepszenie jakości, rozszerzenie możliwości technologicznych, skrócenie czasu obróbki

FOT. 1. Powierzchnia matrycy po obróbce HC

W zarządzaniu procesem technologicznym jednym z najważniejszych kryteriów optymalizacyjnych jest czas dostawy dla Klienta, zatem skrócenie czasu obróbki, bez pogorszenia jakości wpisuje się w realizację tego kryterium. Obróbki z rodziny HSM (patrz artykuły autora „Wpływ wysokowydajnych obróbek na przebieg procesu technologicznego” oraz „Wdrażanie HSM” opublikowane we wcześniejszych wydaniach Design News) w przypadku obróbki form, czy to na potrzeby przeróbki tworzywa sztucznego, czy też obróbki plastycznej cechują się skróceniem czasu obróbki i przyczyniają się do zmiany przebiegu procesu technologicznego. Najlepiej daje się to zaobserwować na konkretnym przykładzie. Analizie poddano obróbkę formy przeznaczonej do obróbki plastycznej elementów konstrukcji lotniczej [2] (ze względu na ochronę praw autorskich rysunki przedmiotów zostały zmienione na potrzeby artykułu – przyp. autora). Przedstawione w pracy [2] tłocznik (stempel i matryca – rys.1) są wytwarzane w procesie technologicznym wykorzystującym obróbkę materiałów twardych HC (Hard Cutting), jako produkcji jednostkowej.

TABELA 1. Poszczególne warianty procesu technologicznego obróbki matrycy

Lp.:

Klasyczny proces technologiczny

Proces technologiczny z wykorzystaniem HSC

Proces technologiczny w całości bazujący na obróbce HSC

5

obróbka zgrubna i kształtująca, wykonanie otworu i gwintu jednej strony p.o.

obróbka zgrubna i kształtująca, wykonanie otworu i gwintu jednej strony p.o.

obróbka zgrubna i kształtująca jednej strony p.o.

10

obróbka zgrubna i kształtująca drugiej strony p.o.

obróbka zgrubna i kształtująca drugiej strony p.o.

obróbka zgrubna, kształtująca i wykańczająca drugiej strony p.o., w tym powierzchni roboczej matrycy

15

obróbka cieplna (gwint zabezpieczony przed oddziaływaniem termicznym)

obróbka cieplna (gwint zabezpieczony przed oddziaływaniem termicznym)

usuwanie ostrych krawędzi, zadziorów

20

obróbka elektroerozyjna

obróbka HSC powierzchni roboczej matrycy

kontrola techniczna

25

szlifowanie otworu

usuwanie ostrych krawędzi, zadziorów

30

usuwanie ostrych krawędzi, polerowanie powierzchni

kontrola techniczna

35

kontrola techniczna

Na potrzeby porównania różnych wariantów procesu technologicznego, takich jak:

  • klasyczny układ (półfabrykat miękki),
  • z wykorzystaniem obróbki HSC (półfabrykat miękki),
  • obróbka HSC (półfabrykat twardy),

przeprowadzono szczegółowo analizę czasów i kosztów związanych z wytworzeniem matrycy (rys.1) w produkcji jednostkowej, zgodnie z charakterem rzeczywistej produkcji. Przyjęto założenie, że ze względu na podobieństwa konstrukcyjne matrycy i stempla (rys.1) analiza obróbki tylko jednego wybranego przedmiotu (w tym przypadku matrycy) będzie reprezentatywna dla porównania różnych wariantów procesu technologicznego. W tabeli 1 zestawiono obok siebie poszczególne warianty procesu technologicznego matrycy. Marszruty poszczególnych procesów przedstawiono w uproszczony sposób, z pominięciem szkiców technologicznych.

Różnica między procesami: klasycznym i wykorzystującym HC dotyczy przede wszystkim wyeliminowania – w tym drugim przypadku – kosztownej i czasochłonnej obróbki elektroerozyjnej. Do niedawna obróbka materiałów twardych (ogólnie powyżej 45 HRC, tu 56–60 HRC) była w prawie nie możliwa do przeprowadzenia z zachowaniem uzasadnionego poziomu kosztów. Jedną z technologii jaka pozwalała na obróbkę stali o podwyższonej twardości było właśnie EDM (Electro Discharge Machining). Jest to obróbka kosztowna zarówno ze względu na konieczność wytworzenia elektrody, jak i na czas jej trwania (długi czas trwania odpowiada niskiej wydajności, co z kolei sprzyja uzyskaniu mniejszej chropowatości). Wprowadzenie obróbki HC na etapie obróbki wykańczającej pozwoliło na znaczną oszczędność czasu i skrócenie przebiegu procesu technologicznego, z zachowaniem wysokich wymagań dotyczących dokładności geometrycznej oraz właściwości warstwy wierzchniej (chropowatość) – fot. 1. Konstrukcja matrycy i stempla jako brył obrotowych ułatwiła wdrożenie HC w obróbce toczenia. By móc zastosować HC obrabiarka powinna spełniać określone wymagania, co do sztywności, układu sterowania, zabudowy przestrzeni roboczej, systemu chłodzącego. W omawianych procesach technologicznych obróbkę HC przeprowadzono na sucho, bez udziału chłodziwa. Prędkość skrawania wynosiła 100 [m/min], posuw roboczy 0,1 [mm/obr], a prędkość obrotowa wrzeciona około 450 [obr/min]. Zastosowano narzędzia z wkładkami sześciennego azotku boru (CBN tu 10 i 200).

W procesie technologicznym w całości bazującym na obróbce HC przygotówka poddawana jest ulepszaniu cieplnemu do uzyskania twardości, wymaganej od gotowego wyrobu, już na początku procesu lub jeszcze w zakresie obróbki u wytwórcy (huta). Ten wariant procesu technologicznego modyfikuje przebieg procesu technologicznego i pozwala na dodatkowe skrócenie czasu trwania obróbki. (tabela 2, wykres 1). 

 WYKRES 1. Analiza kosztu jednostkowego: I wariant – konwencjonalny proces technologiczny, II wariant – proces technologiczny z częściowym wykorzystaniem HC, III wariant – proces technologiczny w całości bazujący na obróbce HC

Jednak w porównaniu do procesu wykorzystującego w części obróbkę HC nie przynosi on znaczącego skrócenia czasu obróbki (szczególnie w ujęciu produkcji jednostkowej).

TABELA 2. Porównanie czasu i kosztu jednostkowego w zależności od procesu technologicznego 

Proces technologiczny:

Czas jednostkowy [min]:

Koszt jednostkowy [zł]:

konwencjonalny

290

700,00

z wykorzystaniem HC

80

300,00

bazujący w całości na HC

69

1123,00

 W tabeli 2. i na wykresie 1. przedstawiono także wyniki analizy kosztu jednostkowego dla każdego z wariantów procesu technologicznego. Otrzymane dane wskazują na wariant w części wykorzystujący obróbkę HC jako najbardziej ekonomiczny. Niemal 4-krotnie wyższe koszty w przypadku opcji bazującej w całości na HC nie pozwalają na stwierdzenie, że jest to rozwiązanie korzystne. Podstawowym czynnikiem wpływającym na koszt w tym przypadku był koszt narzędzi, szczególnie dla obróbki otworu i gwintu.

Przedstawiona analiza wskazała – jako najbardziej korzystny proces technologiczny danego przedmiotu – wariant z częściowym wprowadzeniem obróbki HC. Wariant III w porównaniu do wariantu II charakteryzuje się niekorzystną relacją między kosztem a czasem trwania procesu technologicznego. Choć następuje skrócenie czasu o kolejne kilkanaście minut, to jednak wariant II zapewnia korzystne skrócenie czasu… z zachowaniem ekonomicznego uzasadnienia.

Jak pokazuje przeprowadzona analiza, nie zawsze obróbki z rodziny HSM, same w sobie jako innowacja, przyczyniają się do osiągnięcia kryterium kosztów produktu. Innowacja uzupełnia jedynie rozwiązania kaizen wprowadzane w gemba [1]. Proste rozwiązania na stanowisku pracy pozwalają osiągnąć często więcej, niż najbardziej zaawansowane technologicznie w danym czasie rozwiązania innowacyjne.

Jak pisano w artykule pt. „Wdrażanie HSM”, wdrażanie obróbek z rodziny HSM (tu HC) wymaga przeprowadzenia szczegółowego planowania, sprawdzania analiz z uwzględnieniem wielu czynników. Wprowadzenie do firmy obróbki z rodziny HSM to inwestycja w nowe lub modernizacja starego gemba (tu w znaczeniu: stanowiska pracy, na którym wytwarzany jest produkt), wymagające jednocześnie przeszkolenia operatorów. Czasem maksymalne skrócenie czasu to jedynie pozorna oszczędność. Dlatego wdrażanie obróbek z rodziny HSM wymusza na technologach przeprowadzanie dokładnych analiz.

Dr inż. Radosław Morek jest adiunktem

w Instytucie Technologii Maszyn PW,

mgr inż. Andrzej Patrycy – absolwentem

Wydziału Inżynierii Produkcji PW

Piśmiennictwo:

[1] Masaaki Imai, Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, KAIZEN Institute Polska i Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o. 2006

[2] Andrzej Patrycy, Proces technologiczny tłoczników z wykorzystaniem obróbki HSC, Wydział Inżnierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, 2007

Linki:

(patrz artykuły autora „Wpływ wysokowydajnych obróbek na przebieg procesu technologicznego” – http://www.designnews.pl/akademia_design_news1105.php4?num=271

oraz „Wdrażanie HSM” – http://www.designnews.pl/akademia_designnews_ 200604.php4?num=375)

Autor: TEKST I ILUSTRACJE: RADOSŁAW MOREK, ANDRZEJ PATRYCY