Rewolucja w monitorowaniu arytmii – system telemetryczny transmitujący wyniki analizy zaburzeń rytmu serca w czasie rzeczywistym do specjalisty.

  System PocketECG, stworzony przez polską firmę Medicalgorithmics Sp. z o. o., umożliwia przeprowadzenie nadzorowanego zdalnie w czasie rzeczywistym badania kardiologicznego. System dedykowany jest do wielod wielotygodniowego monitoringu zaburzeń rytmu pracy serca. Jest to jedyne rozwiązanie na świecie, które w czasie rzeczywistym analizuje i przesyła cały sygnał EKG wraz z bardzo dokładnym opisem (każde udeżenie serca jest automatycznie rozpoznane i przeprowadzona pełna analiza arytmii) do lekarza specjalisty, lub centrum monitorowania.

  System PocketECG uzyskał certyfikat zgodności CE na wyrób medyczny w kwietniu 2008, oraz został dopuszczony do obrotu w USA w maju 2009. Przed rozpoczęciem certyfikacji przebadano skuteczność automatycznej detekcji arytmii rozwiązania w dwóch pracowniach Instytutu Kardiologii w Warszawie na grupie ok. 100 pacjentów: w pracowni holterowskiej Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrofizjologii Nieinwazyjnej kierowanej przez Prof. Ryszarda Piotrowicza oraz w pracowni elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca kierowanej przez Prof. Franciszka Walczaka. Testy zakończyły się pozytywnie.

  Jak to działa?

  Pacjent otrzymuje od lekarza rejestrator wraz z telefonem GSM (tzw. PDA – ang. Personal Digital Assistant). Po rozpoczęciu badania, urządzenie PDA dokonuje automatycznej analizy holterowskiej w czasie rzeczywistym i przesyła na bieżąco wyniki oraz sygnał EKG do centrum monitorowania. Personel Centrum Monitorowania składający się ze specjalistów w zakresie analizy EKG, non stop odbiera przychodzące dane i nadzoruje detekcję arytmii oraz stan techniczny badania. Wielodobowy monitoring arytmii systemem PocketECG jest mniej uciążliwy dla pacjenta niż badanie tzw. event holterem, gdyż system działa automatycznie i nie wymaga od pacjenta manualnego uruchamiania transmisji. Najistotniejsze jest to, iż PocketECG jest znacznie bardziej skuteczny w detekcji arytmii niż event holter, gdyż rejestrowane jest KAŻDE uderzenie serca w dzień i w nocy, również podczas snu pacjenta – pacjent nie musi manualnie uruchamiać transmisji, gdy poczuje niepokojące symptomy.

  W wielodniowym lub wielotygodniowym badaniu powstają pełne dobowe raporty holterowskie ze statystyką klasyfikacji wszystkich uderzeń serca, zmian HR, detekcji arytmii i innych zdarzeń kardiologicznych, a wyniki dostępne są dla lekarza na bieżąco, w dowolnej chwili podczas monitorowania.

  Wartość dodana technologii PocketECG

  • Podłączenie elektrod i wydanie sprzętu odbywa się w dowolnej odległości od centrum monitorowania lub lekarza odpowiedzialnego za nadzór, co pozwala wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów przebywających w innym miejscu niż pacjent. Dzięki temu pacjent otrzymuje najlepszy serwis, bez względu na to gdzie przebywa, a kliniki i lekarze z różnych regionów kraju, uruchamiając badanie u siebie korzystają z analizy sygnału EKG i diagnozy wykonywanej przez najlepszych specjalistów, oddalonych nawet o setki kilometrów.
  • Zdarza się, że trzeba przedłużyć badanie, gdy rzadko występujące zdarzenia, takie jak np. utraty przytomności, nie wystąpiły podczas pierwszych 24 lub 48 godzin. System PocketECG pozwala przedłużać nadzór bez wzywania pacjenta. Centrum monitorowania lub lekarz nadzorujący monitoring posiada dostęp do bieżących wyników analizy i w porozumieniu z lekarzem zlecającym badanie może podjąć decyzję o przedłużeniu monitorowania. W związku z tym przy rozpoczynaniu badania nie trzeba określać czasu jego trwania i może być one prowadzone tak długo, jak jest to konieczne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku groźnych zaburzeń rytmu występujących bardzo rzadko (nawet raz na kilka tygodni).
  • Wielodobowe, lub nawet wielotygodniowe badanie przy pomocy systemu PocketECG jest znacznie mniej uciążliwe dla pacjenta niż badanie event holterem, gdyż pacjent nie musi pamiętać, aby manualnie uruchamiać transmisję w przypadku zaburzeń rytmu. Ponadto PocketECG pozwala o wiele skuteczniej wykryć arytmie, gdyż monitoring działa non-stop. Nawet gdy pacjent śpi, bądź nie czuje żadnych objawów system transmituje wszystkie dane wraz z wynikami analizy do specjalistów.
  • PocketECG jest bardzo skuteczny w 24-godzinnych, standardowych badaniach holterowskich, ponieważ jakość badania holterem w największym stopniu zależy od doświadczenia i wiedzy specjalistów, którzy analizują zapis i opisują badanie. Dlatego Kardiosystem – centrum monitorowania wykorzystujące system PoczetECG współpracuje z najlepszymi praktykami w zakresie diagnostyki zaburzeń rytmu w Polsce.
  • Badania zaburzeń rytmu u dzieci nie są niestety rozpowszechnione w Polsce, mimo dużego zapotrzebowania na taką usługę i świadomości społecznej problemu. Dzieje się tak z powodu ograniczonego dostępu do specjalistów elektrofizjologii dziecięcej, skupionych w nielicznych wiodących klinikach w kraju. Ponadto badanie standardowym systemem holterowskim, szczególnie u małych dzieci jest bardzo trudne, ze względu na wrażliwą skórę pacjentów i niemożność zastosowania standardowych elektrod, przeznaczonych do długiego monitoringu. Badanie często kończy się niepowodzeniem z powodu odklejających się elektrod. System PocketECG może zapewnić pacjentom z całej Polski dostęp do najlepszych specjalistów zatrudnionych w renomowanych ośrodkach kardiologii dziecięcej w Polsce. Z drugiej strony gwarantuje powodzenie badania, gdyż stan techniczny elektrod jest na bieżąco monitorowany i w razie potrzeby rodzice pacjenta są powiadamiani o problemie i instruowani jak sobie z nim poradzić.
  • Prawidłowe zamocowanie elektrod i ich ewentualna wymiana jest kłopotliwa zarówno podczas wielodniowych lub kilkutygodniowych badań dorosłych jak i diagnostyki dzieci. Analiza w czasie rzeczywistym i dostęp do bieżących wyników pozwala śledzić stan techniczny badania i umożliwia natychmiastowy kontakt z pacjentem w momencie wystąpienia problemów.
  • Analiza w czasie rzeczywistym umożliwia również kontrolowanie terapii farmakologicznej arytmii. Gdy pacjent przebywa w domu, lekarz nadzorujący terapię otrzymuje wyniki analizy EKG z centrum monitorowania w formie raportów holterowskich aktualizowanych na bieżąco. Na tej podstawie optymalizuje on proces leczenia bez wzywania pacjenta lub przetrzymywania go w szpitalu.

  Informacje o produkcie i o fi rmie

  System PocketECG opracowany został przez polskich naukowców, założycieli firmy Medicalgorithmics. Jest przedmiotem kilku polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych zapewniających ochronę wynalazku m.in. w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Prace badawcze i wdrożeniowe zostały dofinansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu Innowator. Dofinansowanie to pozwoliło na wdrożenie technologii i przeprowadzenie testów skuteczności działania systemu w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które zakończyły się sukcesem. System posiada Certyfikat Zgodności CE nr 135/1/2008 dla wyrobu medycznego klasy IIa wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.