Proces zarządzania cyklem życia produktu dla przedsiębiorstw średniej wielkości cz.I

  Zmiany są czymś naturalnym dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Ogromna presja ze strony rozwijających się krajów, stanowi poważne wyzwanie dla każdej firmy, która chce przetrwać na rynku. Zarządzający muszą wyszukiwać i wdrażać odpowiednie rozwiązania, umożliwiające skuteczne konkurowanie. Dawne zalety takie jak: odpowiednia jakość, niskie koszty i szybkość w podejmowaniu działań pozostały niezmiennie istotne, ale nie wystarczają, aby umożliwić firmie wyróżnienie i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

  UCZESTNICY globalnej siatki innowacji       Źródło: UGS Corp.

  Nowym priorytetem jest postęp techniczny, którego przejawem są innowacje. Innowacje pozwalają być zawsze o krok przed konkurencją. Narzędzia, które zachęcają do wprowadzania innowacji i jednocześnie wspierają te procesy, stały się narzędziami umożliwiającymi przetrwanie i odniesienie sukcesu na rynku. Innowacje mają istotne znaczenie we wszystkich obszarach biznesu, lecz to właśnie w sferze procesów produkcyjnych oraz w sferze samego produktu, pozwalają tworzyć przełomowe rozwiązania otwierające nowe rynki, generujące nowe strumienie dochodów i zapewniające wzrost udziałów w danym rynku.

  Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) jest rozwiązaniem koncentrującym się na produkcie i procesach produkcyjnych. Dzięki komputerowym procesom opracowywania i wytwarzania produktów, systemy klasy PLM zapewniają wydajne tworzenie, ponowne wykorzystywanie, przekazywanie i zarządzanie informacjami powstającymi w procesie produkcyjnym. Możliwym staje się zatem obniżenie kosztów, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i podniesienie poziomu innowacyjności zarówno samych procesów jak i wyrobów finalnych.

  W latach wcześniejszych uzyskanie przewagi konkurencyjnej, dzięki wykorzystaniu możliwości systemów klasy PLM, mogły zapewnić sobie organizacje dysponujące ogromnymi budżetami przeznaczonymi na budżetami przeznaczonymi na rozwiązania IT. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Predefiniowane aplikacje oraz przystępne ceny sprawiają, że systemy PLM są w zasięgu większości firm. Proces wdrożenia nie wymaga długiego okresu czasu, wielu analiz procesów biznesowych i zaawansowanych konfiguracji sprzętu. Szybka ścieżka implementacji PLM jest możliwa dzięki wykorzystywaniu znanych systemów komputerowych oraz predefiniowanych szablonów praktyk stosowanych w przemyśle.

  PLM przekształca proces zarządzania informacją o produktach, doskonali możliwości procesu wytwarzania tak, aby był bardziej wydajny i umożliwiał szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Rozwiązania PLM pomagają tworzyć, przekazywać i kontrolować informacje dotyczące produktu i procesów wytwarzania przez cały cykl życia produktu. Począwszy od wczesnej fazy zdefiniowania wymagań poprzez proces projektowania, produkcji i obsługi serwisowej aż do ewentualnego remontu, złomowania i recyklingu. Właściwości analityczne, którymi dysponują rozwiązania klasy PLM umożliwiają redukcję liczby prototypów poprzez zastąpienie ich komputerowymi symulacjami. Dzięki tym symulacjom inżynierowie mogą przewidzieć, jak dany produkt będzie wyglądał i funkcjonował.

  PLM umożliwia zarządzanie pokaźną i ciągle rosnącą liczbą zróżnicowanej dokumentacji technicznej. Największą strategiczną wartością rozwiązań tego typu jest ich potencjał stanowiący swoistą platformę sprzyjającą wprowadzaniu innowacji.

  Przedsiębiorstwa średniej wielkości w sektorze produkcyjnym

  Przedsiębiorstwa produkcyjne średniej wielkości stanowią pojedyncze ogniwa w złożonych strukturach tworzących przemysłową siatkę wartości. Tzw. kluczowi klienci mogą zgłaszać rygorystyczne żądania dotyczące sposobów opracowywania produktu i usług z nim związanych, wraz z pracochłonnymi wymaganiami dotyczącymi funkcji i osiągów danego produktu, wyznaczając jednocześnie krótkie terminy realizacji zleceń.

  Zarówno przedsiębiorstwa średniej wielkości, jak również ich wielcy klienci, mierzą się z identycznymi problemami biznesowymi i wymaganiami rynku, ale organizacje średniej wielkości mają mniejsze możliwości minimalizowania ryzyka rynkowego i pojawiających się problemów. Oznacza to, że zmiany warunków rynkowych istotnie wpływających na powodzenie danej działalności, takich jak przykładowo dłuższy niż zakładano okres zwrotu z inwestycji, w większym stopniu dotykają firmy średniej wielkości niż ich kluczowych klientów.

  Aby umożliwić przedsiębiorstwom rozwój w tych warunkach, wymagane jest dynamiczne reagowanie na zmiany. Udział w zbiorowych łańcuchach dostaw, przy jednoczesnym wymaganiu elastyczności i bieżącego reagowania w każdym przypadku sprawia, że optymalizacja wykorzystania zasobów stanowi bardzo trudne zadanie. Dodatkowo presja konkurencyjna na rynku powoduje, że słabe strony – opóźnienia w zamówieniach, długi okres wprowadzania produktów na rynek, wysokie koszty, problemy z jakością, trudno dostępne części zamienne itd. – mogą błyskawicznie, w sposób niekorzystny, wpłynąć na działalność firmy. Kierownictwo musi wypracować strategie, które pozwolą na ograniczanie kosztów i planowanie działań na przyszłość.

  Sektor produkcyjny w ogóle, a przedsiębiorstwa produkcyjne średniej wielkości w szczególności, mogą być dumne z postępu, który udało się osiągnąć w wielu obszarach. Koncepcje, które początkowo wprowadzano jako samodzielne, ściśle określone techniki postępowania np. koncepcja płynnego procesu produkcyjnego (Lean Manufacturing), metodologia eliminacji defektów, strat i wszelkich problemów z jakością, we wszystkich dziedzinach produkcji, usług, zarządzania i w innej działalności biznesowej (Six Sigma), koncepcja ciągłego doskonalenia procesów i zapewniania jakości (Continuous Improvement) oraz system organizacji produkcji (Just In Time), obecnie przekształciły się w kompleksowe podejścia i filozofie biznesowe.

  Trendy w zakresie współpracy początkowo ograniczające się do okazjonalnych zleceń outsourcingu, przekształciły się w kompleksowe powiązania w wielu obszarach. Globalnie rozmieszczone siatki partnerów charakteryzują się szybkością działania, wysoką jakością i szybkością działania, wysoką jakością i niskimi kosztami. Zaspokajają zatem  współczesne wymagania rynku w odniesieniu do procesów projektowania, wytwarzania, dystrybucji i obsługi produktów.

  Technologia informatyczna była kluczem do rozwoju większości tych usprawnień. Możliwość współdzielenia spójnych informacji, dostęp do informacji o wprowadzanych zmianach oraz automatyzacja rutynowych zadań, stanowią znaczący postęp w prowadzeniu działalności rynkowej na wielu płaszczyznach.

  W odniesieniu do procesu zarządzania informacjami o produktach i procesach, wiele średniej wielkości przedsiębiorstw nie wykroczyło poza zastosowanie narzędzi indywidualnie usprawniających pracę poszczególnych inżynierów. Większe korzyści, które są możliwe do osiągnięcia dzięki lepszemu dostępowi, możliwościom ponownego używania, przekazywania i lepszej wizualizacji informacji odnoszących się do produktów i procesów, pozostają nadal nie odkryte. Jedną z tych korzyści jest niewątpliwie postęp techniczny. Wszystkie przedsiębiorstwa średniej wielkości powinny dążyć do zapoznania się ze sposobami ich osiągania dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów klasy PLM.

  Postęp techniczny

  Postęp techniczny stanowi podstawę sukcesu w biznesie. Nowe pomysły, produkty i usługi są fundamentem przyszłych dochodów. Przyszłoroczne zyski zależą od możliwości tworzenia i dostarczania innowacyjnych rozwiązań w warunkach presji rynkowej. Presja ta wynika z konieczności szybkiego wprowadzania produktów na rynek, krótkiego cyklu ich życia i ciągle wzrastającej złożoności zarówno samych produktów jak i zasad współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi.

  Postęp techniczny to nie tylko inwencja twórcza, wybór technologii ani sposobów pracy. Nie jest to również alternatywa dla poprawności wykonania. Postęp techniczny zależy od ludzi, którzy używają właściwych narzędzi przez cały czas od momentu powstania  koncepcji, która nigdy wcześniej nie była wypróbowana, poprzez cały proces jej dostosowywania i ulepszania, aż do wypracowania odpowiedniej procedury.

  Innowacje to pomyślne przekształcenie pomysłów w nowe przedsięwzięcia. Proces ten wymaga zastosowania bezwzględnej procedury selekcji, aby zapewnić koncentrację tylko na najbardziej obiecujących ideach. Ponadto wymaga perfekcyjnego przekazywania informacji i doskonałej współpracy pomiędzy ludźmi kierującymi delikatne nowe idee na właściwe tory umożliwiające ich rozwój i przekształcanie w rentowne, innowacyjne produkty. Nowa idea musi wzrastać i rozwijać się, aby w przyszłości zapewnić strumień dochodów dla firmy.

  Wartość postępu technicznego nieustannie się zwiększa, ponieważ pozwala on na wypracowanie know-how, które stanowi wielką wartość dla danej firmy i jest ważniejsze niż posiadanie fizycznych zasobów. Dawniej kontrola nad zasobami niezbędnymi do wyprodukowania i dostarczenia na rynek produktów takimi jak: materiały, fabryki czy magazyny, dawała wirtualną gwarancję sukcesu rynkowego. Obecnie ten obszar działalności produkcyjnej jest bardzo konkurencyjny, co sprawia, że dostęp do tych zasobów jest łatwiejszy. Jest to wynikiem niskich kosztów globalnego transportu, co z kolei pozwala na integrację fabryk działających na obszarach o najniższych kosztach produkcji w siatkę dostawców umożliwiającą globalną dystrybucję wyprodukowanych dóbr. Znaczenie posiadania fizycznych zasobów maleje, rośnie natomiast wartość know-how odnoszącego się do: tworzenia produktów, procesów produkcyjnych, optymalizacji produkcji i dystrybucji, licencjonowania technologii itd.

  Strategicznym priorytetem dla globalnych korporacji jest postęp techniczny. W tym celu tworzą globalne siatki organizacji innowacyjnych, które integrują interdyscyplinarne zakłady i zespoły partnerów umożliwiając im dostęp do spójnych danych pozwalających na tworzenie know-how (patrz także: „Globalizacja” w bierzącym numerze DN – przyp. redakcji). Spójne dane odnoszą się zarówno do produktów jak i procesów zachodzących w firmie.

  Reguły dotyczące globalnych siatek przedsiębiorstw innowacyjnych są stosowane w odniesieniu do pojedynczych osób, grupy osób pracujących w jednym biurze, zespołów roboczych rozproszonych w obrębie jednej firmy czy też geograficznie rozproszonych zespołów pracowników różnych firm.

  We wszystkich tych przypadkach, kontrola nad przepływem informacji jest kluczowym zadaniem. Firmowe struktury odpowiedzialne za kontrolę umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i  twarzają tym samym warunki do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, nawet w sytuacji codziennie zmieniających się wymagań technicznych czy możliwości dostawców.

  Obecnie w każdy nowy projekt zaangażowanych jest kilka różnych firm, jeśli jeden z uczestników tej siatki odstaje poziomem od reszty, może zostać błyskawicznie zastąpiony firmą konkurencyjną.

  Dla przedsiębiorstw średniej wielkości partycypowanie w tej globalnej sieci kooperantów ma bardzo istotne znaczenie dla ich wzrostu i przetrwania, gdyż uzyskują możliwości realizacji zleceń dla poważnych kontrahentów. Nie ma dla nich innej alternatywy jak produkować szybciej, lepiej i dysponować zwiększonymi możliwościami w zakresie zarządzania informacjami o produkcie i procesach zachodzących w firmie. Jeśli firma nie jest w stanie sprostać takim wymaganiom zpewnością nie odniesie rynkowego sukcesu.

  Rozwiązania klasy PLM to nie tylko systemy umożliwiające tworzenie, badanie i rozwijanie nowych koncepcji, to również systemy administracyjno-kontrolne obsługujące środowisko spójnych informacji, które dotyczą zarówno produktu jak i procesów. Zintegrowanie tych systemów pozwala zbadać większą liczbę opcji konstrukcyjnych odnoszących się do produktu i procesu produkcyjnego, ocenić nowe idee, skupić uwagę zespołów roboczych na najbardziej obiecujących projektach oraz wymieniać informacje z innymi partnerami w organizacji. Rezultatem jest wydajna współpraca wszystkich członków organizacji odpowiedzialnych za powodzenie projektu, począwszy od konstruktorów, poprzez zespoły handlowców na pracownikach serwisów kończąc. Mają oni możliwość współpracy, która prowadzi do zidentyfikowania i rozwiązania jak największej liczby problemów na wczesnym etapie produkcji.

  Ludzie zaangażowani w dany projekt mogą działać w obrębie jednej siedziby lub w wielu geograficznie rozproszonych lokalizacjach, mogą pracować dla jednej bądź kilku firm. Dzięki użyciu systemów PLM zwiększono możliwość dostępu do informacji odnoszących się do produktów czy procesów. Użytkownicy tych aplikacji uzyskują możliwość śledzenia wersji produktów oraz wprowadzanych zmian, obsługi spójnych zbiorów danych przy jednoczesnym usprawnieniu procesu wyszukiwania informacji i udzielania odpowiedzi właściwym osobom we właściwym czasie. Rozwiązania PLM pozwalają wszystkim członkom organizacji tworzyć, przekazywać, zarządzać i rozwijać nowe pomysły.

  Jednym z istotnych czynników, dzięki którym PLM pozwala na przekształcenie innowacyjnych pomysłów w gotowe produkty jest przestrzenna wizualizacja projektów. Odmiennie od płaskich rysunków technicznych, które mogły być odczytane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników, wizualizacja przestrzenna pozwala na stworzenie zdjęć gotowych produktów, co ma duże znaczenie dla wielu działów firmy. Przykładowo specjaliści ds. marketingu czy sprzedaży uzyskują możliwość tworzenia prognoz sprzedaży, identyfikacji grup docelowych odbiorców, tworzenia instrukcji obsługi itp.

  Ciąg dalszy nastąpi

  Autor: PETER THORNE (Cambashi)