Proces zarządzania cyklem życia produktu dla przedsiębiorstw średniej wielkości cz. II

  Zmiany są czymś naturalnym dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Ogromna presja ze strony rozwijających się krajów, stanowi poważne wyzwanie dla każdej firmy, która chce przetrwać na rynku. Zarządzający muszą wyszukiwać i wdrażać odpowiednie rozwiązania, umożliwiające skuteczne konkurowanie. Dawne zalety takie jak: odpowiednia jakość, niskie koszty i szybkość w podejmowaniu działań pozostały niezmiennie istotne, ale nie wystarczają, aby umożliwić firmie wyróżnienie i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

  CYKL ŻYCIA informacji dotyczącej

  produktu i procesów

  Czynniki otoczenia zewnętrznego wymagają indywidualnego podejścia

  Przedsiębiorstwa produkcyjne średniej wielkości podejmują inicjatywy zmierzające do zwiększenia innowacyjności swoich produktów w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku. Głównymi trendami na rynku są:

  • globalizacja,
  • dynamicznie zmieniające się wymagania klientów,
  • zgodność z przepisami.

  Trendy te, są identyczne dla wszystkich firm działających w jednym sektorze rynku. Muszą reagować na nie w taki sposób, aby zapewnić sobie wzrost przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów.

  Każda firma stosuje odmienne podejście i w inny sposób odpowiada na sygnały płynące z rynku. Zależy to od wielu czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę (sytuacja finansowa firmy, umiejętności personelu, przyjęta strategia rynkowa, oczekiwania zarządzających). Ostatecznie te odpowiedzi zostaną wyrażone w formie kilku przedsięwzięć biznesowych (patrz ramka obok).

  PLM ma istotne znaczenie dla osiągnięcia pełnego potencjału podejmowanych inicjatyw biznesowych.

  • Inicjatywy o istotnym wpływie cechuje potencjał umożliwiający znaczący rozwój firmy zarówno na dotychczasowych jak i nowych rynkach. Inicjatywy tego typu przejawiają się w opracowywaniu nowych produktów oraz tworzeniu łańcuchów dostaw i wartości. Rozwiązania PLM koncentrują się na zarządzaniu informacją o produktach i procesach produkcyjnych, które stanowią istotę prowadzenia działalności.
  • Inicjatywy nastawione na poprawę efektywności działania całej firmy, poprawę szybkości reagowania na zmiany sytuacji rynkowej, zwiększenie potencjału zespołów roboczych, wydziałów, partnerów oraz synchronizację procesu wykorzystywania zasobów. Potencjał rozwiązań PLM w zakresie zarządzania danymi (Data Management), zapewnia poprawną, spójną i aktualną informację, która będzie wykorzystywana przez odpowiednich ludzi, w odpowiednich systemach i w odpowiednim czasie.
  • Część inicjatyw zmierza do ujednolicenia i ponownego wykorzystywania danych czy procesów. Tworzenie nowych koncepcji produktów po pewnym czasie prowadzi do powstania wielu podobnych części czy procesów. Dzięki PLM można w łatwy sposób wyświetlić pomocne informacje, które Proces zarządzania cyklem życia produktu dla przedsiębiorstw średniej wielkości Imperatywy przemysłu produkcyjnego powstały wcześniej w toku opracowywania innego produktu. Informacje zawierają, projekty rozwiązań konstrukcyjnych wraz z wymaganiami technicznymi a możliwość szybkiego ponownego ich wykorzystania ma ogromne znaczenie dla inżynierów.

  Zastosowanie rozwiązań klasy PLM pozwala zrealizować wyżej wymienione inicjatywy, które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

  Typy powszechnych przedsięwzięć biznesowych:

  • Ukierunkowanie na klienta. Producent zaspokaja popyt na rynku dostarczając produkt, którego oczekuje nabywca
  • Skracanie długości cyklu wprowadzania produktu na rynek. Proces opracowywania nowego produktu jest w centrum zainteresowania. Stosując automatyzację procesów, standaryzację, inżynierię współbieżną, dąży się do maksymalnego skrócenia okresu wprowadzenia nowego produktu na rynek.
  • Szybsze podejmowanie decyzji. Tworzenie mniejszych jednostek zdolnych do podejmowania decyzji takich jak zespoły robocze, łączy się z podejściem do organizowania większej ilości czynności w formie projektów i eliminowania grup operacyjnych realizujących stałe, niezmienne zadania
  • Działania zmierzające do minimalizowania bądź rozkładu ryzyka związanego z opracowaniem produktu. Systematycznie stosowane analizy inżynierskie włączając w to analizę uszkodzeń, pozwalają minimalizować ryzyko. Opracowywanie produktu to podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie funkcji mechanicznych produktu, alternatywnych metod wytwarzania, kosztów, procesów produkcyjnych, możliwości partnerów, dystrybucji, montażu, obsługi, napraw oraz recyklingu.

   

  Czy jedna osoba jest w stanie objąć mnogość informacji i podjąć optymalne decyzję w każdym z wymienionych obszarów, czy może lepiej rozdzielić decyzyjność pomiędzy grupy zadaniowe i zapewnić im możliwości konsultowania i wymiany informacji?

  • Poszerzanie współpracy w zakresie dostaw, produkcji i sprzedaży. Producenci, którzy rozumieją znaczenie i potrafią zarządzać łańcuchami dostaw, korzystają z usług zewnętrznych podwykonawców i tworzą globalne sieci fabryk, które pozwalają na optymalizację kosztów produkcji i dystrybucji. Stosując podobne podejście w stosunku do projektowania i świadczenia usług serwisowych wykorzystywanie umiejętności i zasobów rozproszonych geograficznie partnerów pozwala na wyprodukowanie i dostosowanie produktu do wymogów lokalnych rynków.

  Proces opracowywania koncepcji nowego produktu

  W strategii opracowywania koncepcji nowego produktu krytyczne znaczenie ma wymiana informacji pomiędzy zróżnicowanymi pod względem zadań zespołami roboczymi. Ma to na celu zapewnienie spójności koncepcji, umożliwienie koncentracji na najbardziej obiecujących projektach oraz wczesną identyfikację problemów.

  Celem jest zsynchronizowanie ludzi i procesów w taki sposób, aby możliwa była pomyślna realizacja projektu a następnie zredukowanie miejsc podejmowania odgórnych decyzji i zwiększenie zakresu wymagań, które będą brane pod uwagę. Oczywiście wielką umiejętność stanowi określenie ograniczeń, czyli miejsc, w których zastosowanie zasady „dziel i zwyciężaj” może niekorzystnie wpłynąć na optymalizację całego produktu. Dzięki procesowi kontroli przepływu informacji dotyczącej produktu i procesu produkcyjnego rozwiązania PLM umożliwiają inżynierom projektu identyfikację optymalnych etapów, na których zastosowana zostanie „zasada dziel i zwyciężaj.”

  Analiza przypadku

  – opracowywanie nowego produktu

  Narzędzia do analiz i symulacji zostały użyte, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Poprzez jednoczesne zastosowanie, w procesie opracowywania nowego produktu, komputerowych analiz konstrukcji, drgań własnych, termalnych i analiz przepływów zidentyfikowano więcej problemów konstrukcyjnych na wcześniejszym etapie, przed zbudowaniem prototypu.

  Nowy proces opracowywania produktu zredukował o połowę liczbę problemów, które dawniej pojawiały się dopiero w fazie prototypów.

   

  Producent sprzętu

  elektromechanicznego, Japonia

  Przykładowo może się to odbyć na etapie planowania koncepcji, projektowania albo na etapie decyzji technologicznych. Pozwala to na zachowanie równowagi podczas całego procesu opracowywania nowego produktu, co w rezultacie prowadzi do zaprojektowania i wytworzenia innowacyjnych i ekonomicznych wyrobów.

  Rozwiązania klasy PLM zapewniają zwiększoną wydajność i mniejszą liczbę błędów. Daje to możliwość przeprowadzenia większej ilości badań i pozwala na opracowanie większej ilości projektów oraz skrócenie procesu wprowadzania nowych produktów na rynek.

  Bardzo ważnym aspektem wykorzystania systemów PLM jest możliwość symulacji i przeprowadzania analiz projektów. Poszczególni konstruktorzy mogą oglądać, mierzyć i testować większą liczbę elementów wchodzących w skład projektu na ekranie swojego monitora. Rozwiązania klasy PLM posiadają możliwość integracji wielu różnych systemów i aplikacji do analiz inżynierskich w jednym systemie. Analizy wytrzymałościowe, drgań własnych czy przepływów pozwalają zbadać wiele właściwości danego projektu.

  Synchronizacja łańcucha wartości

  Utrzymanie sytuacji, w której ludzie i procesy zapewniają realizację jednego planu, podlegającego dynamicznym zmianom, jest nie lada wyzwaniem. W rzeczywistości, w której dominują produkty dostosowywane do wymagań klientów, projektowane i wytwarzane w sposób elastyczny, aby optymalizować wykorzystanie zasobów, zsynchronizowanie łańcucha wartości staje się zadaniem jeszcze trudniejszym, istotniejszym i cenniejszym. Zadanie to nie polega wyłącznie na stworzeniu planu. Polega na koordynacji procesów projektowania, wytwarzania i obsługi oraz na zapewnieniu płynnego przepływu materiałów pomiędzy fabrykami.

  W wielu przypadkach nie stosuje się predefiniowanych procesów workflow czy automatycznego układania harmonogramów, aby każdy z członków organizacji wiedział, co ma robić w dalszej kolejności. Zamiast tego projektuje się, i wdraża indywidualnie zmiany w planach.

  PLM pomaga wybrać, uzgodnić i uruchomić zadania, które służą obsłudze i poprawie synchronizacji łańcucha wartości dzięki wsparciu procesów przekazywania i wymiany wiedzy odnoszącej się do technologii, procesów produkcyjnych i właściwości produktów a także wiedzy, określającej kompetencje partnerów i ich indywidualną zdolność produkcyjną. Dostarczanie aktualnej, precyzyjnej informacji, reagowanie na każdą zmianę wymagań i zapotrzebowania może zostać zoptymalizowane.

  Analiza przypadku

  – synchronizacja łańcucha wartości

  Rozwiązanie PLM z wbudowanymi możliwościami zarządzania danymi zostało wykorzystane w celu usprawnienia przepływu informacji w obrębie fabryki.

  System zastosowano do obsługi danych inżynierskich i innych. Firmowa dokumentacja począwszy od ofert sprzedaży aż po listy materiałowe była udostępniona bezpośrednio dla wszystkich wydziałów z uwzględnieniem działów konstrukcji, zaopatrzenia i warsztatów Rezultatem była większa świadomość wszystkich grup pracowników w zakresie tego, co się w danej chwili dzieje. Dodatkowo pracownicy posiedli możliwość szybkiego pozyskiwania potrzebnej informacji i szybkiego podejmowania precyzyjnych decyzji.

  Producent przenośników taśmowych, Chiny 

  Zarządzanie danymi

  W przeszłości przedsiębiorstwa dążyły do podniesienia efektywności poprzez rozdzielanie zadań i funkcji pomiędzy niezależne grupy specjalistów. Miejscowy wzrost efektywności powodował tworzenie barier informacyjnych. Ponadto te niezależne grupy generowały dodatkowe koszty i błędy, gdyż często dublowały swoje podstawowe dane. Ostatecznie potężne zbiory informacji uniemożliwiały dostrzeżenie prawdziwego obrazu sytuacji. Zbyt dużo czasu zabierało pobranie i skompletowanie różnych informacji z wielu miejsc, aby możliwe było wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany.

  Analiza przypadku

  – zarządzanie danymi

  Rozwiązanie PLM zastosowano w celu zintegrowania informacji pochodzących z różnych źródeł, aby ułatwiać podejmowanie właściwych decyzji konstrukcyjnych.

  Dzięki mechanizmom śledzenia wersji i obsłudze spójnych zestawów danych, PLM pomaga inżynierom szybko i efektywnie znaleźć informację, której potrzebują.

  Rezultatem zastosowania rozwiązania PLM były: zwiększenie poziomu wydajności z 20% do 50% przy jednoczesnym skróceniu o 50% czasu wprowadzania zmian w projekcie (Engineering Change Orders).

  Producent maszyn ,Chiny

  Zdolność do zarządzania danymi, którą posiadają systemy PLM, pozwala firmie na przełamanie tych barier. Właściwości PLM w tym zakresie umożliwiają każdemu pracownikowi współdzielenie informacji dotyczących produktów i procesów w celu maksymalizacji korzyści, wynikających z wykorzystania istniejących w organizacji zasobów intelektualnych. Pozwalają inżynierom kierującym projektami i menadżerom nadzorować prace nad projektem oraz ułatwiają podejmowanie decyzji. Każda decyzja podejmowana jest w parciu o aktualną i spójną informację. Dodatkowo dzięki powiązaniu danych, systemy PLM umożliwiają łatwą nawigację przez złożone siatki wzajemnie połączonych dokumentów i pomagają zidentyfikować potencjalny wpływ wprowadzanych zmian.

  We współczesnych przedsiębiorstwach ponowne wykorzystywanie danych jest powszechnie praktykowane. Większość producentów posiada katalogi preferowanych części oraz standardowych procesów. Od inżynierów produktów i procesów oczekuje się wykorzystywania tych bibliotek tam gdzie będzie to możliwe. Problemy pojawiają się w środowiskach gdzie szybciej i łatwiej można zaprojektować nową część niż wyszukać ją w dostępnych bibliotekach części i zaadaptować do projektu, nad którym aktualnie się pracuje.

  Analiza przypadku

  – ujednolicenie i ponowne

  wykorzystywanie danych i procesów

  Rozwiązanie PLM zastosowano w celu implementacji i usprawnienia modułowej polityki projektowej.

  Wykorzystując możliwości PLM w zakresie modelowania i konfiguracji, producent uzyskał możliwość szybkiej konfiguracji jednego produktu z 10 mniejszych złożeń podzespołów. Indywidualne dopasowanie wyrobu na życzenie klienta jest bardzo łatwe i polega na wymianie poszczególnych części w złożeniach podzespołów.

  Dzięki temu inżynierowie mogli szybko tworzyć listy części, wymagania dotyczące procesu produkcji oraz komputerowe modele i rysunki każdej maszyny.

  Producent obrabiarek, Niemcy

  Inicjatywy zmierzające do poprawy możliwości ponownego wykorzystania danych mogą przejawiać się w kilku formach:

  • Inwestycje w stworzenie bazy danych zawierającej różne zestawy produktów
  • Działania na rzecz wyeliminowania wszystkich niestandardowych otworów używanych w projektach produktów.
  • Inwestycje w wyszukanie i przekonstruowanie części, których wytworzenie wymaga rzadko stosowanych procesów produkcyjnych

  Rozwiązania PLM ułatwiają wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie części, złożeń, wymogów technicznych, narzędzi oraz procesów. Prezentowanie tych informacji w kontekście aktualnego projektu maksymalizuje możliwości ponownego wykorzystania danych oraz zastosowanie elementów stworzonych w oparciu o najlepsze praktyki

  Wykorzystywanie bibliotek elementów znormalizowanych znacznie zwiększa korzyści dla firmy. Dzięki możliwości zastosowania elementu znormalizowanego inżynierowie redukują nakłady pracy niezbędnej do ukończenia procesu produkcyjnego, oszczędzają czas i wytwarzają produkty charakteryzujące się wyższą jakością.

  Biznesowe znaczenie systemów klasy PLM

  PLM jest kamieniem milowym umożliwiającym wydajną realizację wielu ważnych przedsięwzięć biznesowych. Łącząc indywidualne wzrosty efektywności z narzędziami pozwalającymi na współdzielenie informacji i synchronizowanie działań różnych zespołów roboczych, PLM zapewnia doskonałą prezentację danych oraz szybsze podejmowanie decyzji.

  Dla przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości zwiększone możliwości kontroli nad informacjami dotyczącymi produktów i procesów są bardzo istotne. Wynika to z konieczności wymiany i koordynacji ogromnych zasobów informacji krążących w łańcuchach dostaw każdej wielkiej korporacji. W przyszłości powyższe zagadnienie stanie się jeszcze ważniejsze. Będzie to spowodowane dążeniem do wspierania inicjatyw innowacyjnych poszczególnych firm i podtrzymaniem tempa przekształcania się każdego pojedynczego łańcucha dostaw w siatkę innowacji.

  Rozwiązania PLM dla przedsiębiorstw średniej wielkości

  Przedsiębiorstwa średniej wielkości odgrywają kluczową rolę w siatkach przedsiębiorstw innowacyjnych. Globalni zleceniodawcy pokładają w nich większe nadzieje, ze względu na możliwości ich uczestnictwa w postaci zintegrowanych, wyspecjalizowanych członków zespołu i jednocześnie nakładają na nie większą odpowiedzialność.

  Przedsięwzięcia realizowane przez te firmy nie są zadaniami łatwymi. Wynika to z tego, że firmy średniej wielkości stawiają czoła tym samym wymaganiom rynku, co inne podmioty w danym sektorze, ale dodatkowo muszą zaspokajać wymagania firm o złożonej strukturze, często większych, będących ich klientami przy jednoczesnym podtrzymywaniu dobrej współpracy zarówno z małymi jak i dużymi dostawcami.

  Pomimo złożoności tego zagadnienia, większość przedsiębiorstw produkcyjnych posiada dość skromną strukturę IT w porównaniu z ich większymi partnerami. Przejawia się to w szczególności w następujący sposób:

  • Posiadanie kilku informatyków/ administratorów,
  • Mniej archiwalnych wiadomości dotyczących analiz procesów biznesowych – dokumentacja dotyczy wymagań prawnych i jakościowych, a nie takich, które umożliwiają i ułatwiają wprowadzanie zmian w samych procesach,
  • Bezpośrednia świadomość specyfikacji pracy w danej firmie (poszczególne osoby wiedzą, w jaki sposób przebiegają procesy),
  • Istniejący zróżnicowany zestaw aplikacji jest efektem intuicyjnego wdrażania systemów w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb przy tworzeniu projektów.

  Czasami dochodzi do takiej sytuacji, że jedynie kluczowy użytkownik danej aplikacji posiada wiedzę gdzie znajdują się dane archiwalne oraz jak używać danej aplikacji w konkretnych sytuacjach.

  Wzrost poziomu i stopnia złożoności dokumentacji inżynierskiej jest zdumiewającym zjawiskiem. W dużej mierze jest on spowodowany aktywnością przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości, w zakresie opracowywania koncepcji nowych produktów. Kolejnym czynnikiem potęgującym to zjawisko są klienci i ich ciągłe żądania wprowadzania kolejnych zmian i udoskonaleń. Powyższe czynniki prowadzą do powstania ogromnej liczby informacji zapisanych w różnych, czasami bardzo rzadko stosowanych formatach. W rezultacie większość z tych danych nie trafia do odpowiednich ludzi i nie jest wykorzystywana.

  Dodatkowo stając w obliczu możliwości nowoczesnych systemów IT, menadżerowie przedsiębiorstw produkcyjnych muszą zajmować się:

  • Zdobyciem funduszy na sfinansowanie inwestycji, od których oczekuje się natychmiastowego wzrostu wydajności oraz widocznych efektów
  • Wyselekcjonowaniem odpowiednich pracowników. Natłok bieżących obowiązków nie pozwala na wysłanie ludzi na czasochłonne szkolenia w zakresie obsługi nowych aplikacji.
  • Zaspokojeniem oczekiwań poszczególnych użytkowników aplikacji odnośnie wdrożenia i prostoty obsługi (Oczekiwana ścieżka postępowania: włożyć dysk do napędu, odpowiedzieć na pytania zawarte w kreatorze instalacji, uzyskać dostęp do pomocy, która będzie wyświetlana na ekranie oraz będzie dostępna w razie potrzeby)

  Idealne rozwiązanie PLM dla przedsiębiorstw średniej wielkości powinno charakteryzować się:

  • Modułowością aplikacji. Każdy z modułów może być używany samodzielnie, aby przynosić korzyści indywidualnym użytkownikom lub zespołom
  • Zintegrowaniem aplikacji. Integracja pozwoli współdzielić informacje i obsługiwać wiele aplikacji z poziomu spójnego interfejsu.
  • Prostotą instalacji i wdrożenia. Brak konieczności złożonej konfiguracji ustawień, stosowanie prekonfigurowanych szablonów rozwiązań.
  • Łatwością w opanowaniu. Duża intuicyjność poparta dostępem do pomocy oraz prostym w obsłudze interfejsem powinny ułatwiać przyswajanie wiedzy i zachęcać do samodzielnego poznawania aplikacji.
  • Możliwością budowy połączeń pomiędzy wydziałami i partnerami, aby możliwym było zarządzanie danymi dotyczącymi praw autorskich, współdzielenie danych zapisanych w różnych formatach i używanie innych aplikacji w procesach workflow.
  • Możliwością współpracy z powszechnie stosowanym oprogramowaniem i sprzętem w strukturze IT danej firmy
  • Niskimi kosztami
  • Skalowalnością, czyli możliwością późniejszego dostosowania do wzrastających z czasem wymagań firmy.

  Rozwiązania PLM spełniające te kryteria wspierają procesy wewnętrznej kontroli kosztów i pozwalają szybko reagować na zmiany sytuacji rynkowej. Dzięki możliwościom w zakresie zarządzania danymi produktu i procesu produkcyjnego, pozwalają zachować silną pozycję firmy w łańcuchu dostaw czy wartości. W sposób znaczący ulepszają przepływ informacji pomiędzy partnerami. Jako rozwiązanie IT, które najbardziej wpływa na postęp techniczny przedsiębiorstw, umożliwiają uzyskanie przewagi nad konkurencją.

   

  Autor: PETER THORNE (Cambashi)