Co stanowi o nowoczesności?

  Każdy z nas mniej lub bardziej świadomie chce być nowoczesny. Nawet ktoś o poglądach konserwatysty z przyjemnością używa nowoczesnych narzędzi ułatwiających codzienną pracę. Dotyczy to także osób zarządzających firmami, które są wręcz zmuszone do szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe. Co dzisiaj stanowi o nowoczesności prowadzonej firmy?

  Zapewne najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzieliliby klienci naszych firm. Można przypuszczać, że najczęściej powtarzającym się kryterium oceny byłby czas. Czas potrzebny na przygotowanie oferty na wysłane zapytanie, czas związany z uzgadnianiem szczegółów zlecenia, wreszcie czas realizacji i dostawy zamówionej usługi. Jeśli czas, to i elestyczność jest kolejnym kryterium oceny nowoczesności naszej firmy. Eleastyczność związana z dostosowywaniem się do zmieniających się wymagań zamówienia oraz możliwościami wprowadzania na bieżąco zmian w trakcie realizacji projektu. A zapewne zamykającym kryterium byłaby jakość wykonanej usługi. Jakość rozumiana jako odporność na błędy, ale również jako ocena zgodności końcowej realizacji z założeniami.

  Zakładając, że tak właśnie ocenialiby naszą nowoczesność nasi klienci, można samemu ocenić zakres realizowanych inwestycji w firmie dotyczących wymienionych kryteriów. Zapewne w każdej firmie są podejmowane różne inicjatywy usprawniające każdy z tych elementów działalności. Niemniej, jedynym konceptem podejmującym wszystkie wspomniane aspekty w sposób zintegrowany i całościowy są rozwiązania PLM. Analizując korzyści osiągnięte przez firmy, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązania PLM, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że takie podejście do nowoczesności firmy jest najbardziej skuteczne i szybko przynoszące zauważalną poprawę funkcjonowania całej firmy. Firma traktowana jako zespół naczyń połączonych, w którym:

  • etap przygotowania oferty ma wpływ na czas dostawy, albo etap uszczegółowiania projektu technicznego na koszt i jakość końcowego produktu;

  • w którym także są zdefiniowane standardy realizacji zadań związanych z działalnością firmy pozwalające na wprowadzanie szybkich zmian w projektach.

  Jest to fudamentem rozwiązania PLM. Wielkość firmy nie ma znaczenia albowiem rozwiązanie budowane jest w oparciu o konkretne środowisko pracy, w którym firma prowadzi swoją działalność. Dlatego też, każde profesjonalne wdrożenie rozwiązania PLM zaczyna się od etapu analizy firmy, w tym analizy realizacji zadań stanowiących podstawę danej firmy. Efektem analizy są zdefinowane szczegółowe obszary firmy, które powinny zostać usprawnione w kontekście założonych celów biznesowych. Innymi słowy, analiza ta odpowiada na pytanie jak zbudować zintegrowane środowsko pracy, w którym następuje szybka wymiana informacji, a wykonywane zadania są zoptymalizowane pod kolejne projekty w firmie, aby firma była bardziej nowoczesna. Celem biznesowym jest więc skrócenie czasu realizacji projektu, obniżenie kosztów czy redukcja błędów. Rozpoczynanie od źródeł przyczyn mających wpływ na zdefinowany cel jest zasadniczym podejściem w budowaniu rozwiązania PLM. Jednym z takich „źródeł” w przypadku firm konstrukcyjnych jest obszar CAD. Wspominałem już wcześniej na łamach Design News o podstawowych aspektach wyróżniających poszczególne rozwiązania CAD w kontekście rozwiązań PLM. Dlatego też, nieodzownym staje się wspomniany etap analizy aktualnego stanu firmy, oceniający możliwości integracji firmy w oparciu o istniejące i używane już narzędzia. Warto zastanowić się nad nowoczesnością swojej firmy, a inwestycję w tym zakresie zacząć od biznesowej analizy przeprowadzonej przez konsultantów PLM.

  P.S. Qvo vadis? Takie pytanie zadał publicznie redaktor naczelny Design News w marcowym numerze czasopisma. Nie ośmieliłbym się nigdy na odpowiedź na to pytanie ale jedynie na wyrażenie pewnej sugestii. Analizując aktualne kierunki rozwoju firm, obszary ich zainteresowania to bez wątpienia jednym z nich jest PLM. Mam nadzieję, że podobnie jak firmom tak i również „Design News” podjęcie problematyki PLM pozwoli na podtrzymanie miana fachowego i nowoczesnego periodyku.