Wsparcie na wdrożenie wynalazku

Pilotaż programu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do 14 września innowacyjne firmy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorca może otrzymać nawet do 20 mln złotych.

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Jak wyjaśnia PARP, o pieniądze mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej. O tym, że wynalazek spełnia kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania, powinno stanowić sporządzone wcześniej sprawozdanie o stanie techniki lub równoważny dokument w procedurze międzynarodowej.

Budżet pilotażu wynosi ponad 147 mln euro, a kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przekracza 616 mln złotych.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie PARP. Elektroniczne złożenie dokumentów umożliwia Generator Wniosków zamieszczony na stronach internetowych www.parp.gov.pl. Wyniki konkursu będą znane w ciągu 5 miesięcy.