AutoCAD® Electrical 2010 NOWE FUNKCJONALNOŚCI

AutoCAD Electrical 2010 to już kolejna wersja programu z rodziny AutoCAD®, przeznaczona do tworzenia i modyfikowania systemów sterowania. Program został stworzony w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy projektantów elektryków. Dzięki obszernym bibliotekom symboli i komponentów oraz zaimplementowaniu narzędzi, takich jak: automatyczne etykietowanie komponentów, generowanie raportów, czy kontrola błędów w czasie rzeczywistym znacznie skraca się czas potrzebny na tworzenie dokumentacji projektowej. Ponad to, dużo łatwiej uniknąć kosztownych błędów, których konsekwencją są najczęściej duże opóźnienia w fazie produkcyjnej.

W celu ujednolicenia wyglądu i obsługi programu w nawiązaniu do innych produktów należących do tej rodziny oprogramowania zmieniony został interfejs użytkownika. Funkcjonalność menu wstążkowego obejmuje teraz oprócz narzędzi zwykłego AutoCAD-a, również narzędzia specyficzne dla tworzenia i modyfikowania projektów systemów sterowania. Zakładki Project, Schematic, Panel, Reports, Import / Export Data, Conversion Tools mają swoje odpowiedniki w w/w menu. Wstążka zawiera narzędzia pogrupowane pod kątem określonych funkcji i zadań. Podstawowe operacje na plikach (Nowy, Otwórz, Zapisz) zgrupowane zostały w menu Przeglądarki.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru poprzez przycisk znajdujący się na pasku dolnym jednego spośród trzech dostępnych w tej chwili obszarów roboczych. Pierwszy z nich (ACADE & 2D Drafting & Annotation) pozwala korzystać z narzędzi typowych dla programu AutoCAD Electrical, oraz standardowych narzędzi do tworzenia i opisywania rysunków w przestrzeni 2D. Dostęp do nich realizowany jest za pomocą menu wstążkowego.

Drugi obszar roboczy to ACADE & 3D Modeling. Analogicznie jak w pierwszym przypadku osoba pracująca w programie ma do dyspozycji narzędzia Electrical-a oraz zwykłego AutoCAD-a. Tym razem jednak, menu AutoCAD-a zawiera polecenia odnoszące się do przestrzeni 3D. Korzystanie z tych funkcjonalności odbywa się również za pomocą menu wstążkowego.

Trzeci, a zarazem ostatni z dostępnych obszarów to AutoCAD Electrical Classic. Można powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia ze standardowym (klasycznym) wyglądem interfejsu programu AutoCAD Electrical, czyli takim, jak to miało miejsce w wersji poprzedniej. Narzędzia pogrupowane są w paskach narzędzi i menu rozwijalnych.

Za pomocą funkcjonalności obszarów roboczych użytkownik ma możliwość kształtowania środowiska pracy w sposób dla niego najbardziej optymalny. Unika czasochłonnego przeszukiwania menu w celu odnalezienia potrzebnego w danej chwili narzędzia. Projektant może dopasować środowisko programu do swoich indywidualnych potrzeb tak, aby narzędzia, które są dla niego w danej chwili najistotniejsze były zawsze łatwo dostępne.

Rozszerzeniu uległa również funkcjonalność kreatora obwodów (Circuit Builder). Zwiększono ilość i rodzaj dostępnych obwodów. Użytkownik ma do dyspozycji obwody dla silników jedno lub trójfazowych. Dodatkowo wprowadzono obwody zasilania (1ph Power Feed, 3ph Power Feed) oraz ich reprezentacje w postaci jednokreskowej. Nowością jest narzędzie umożliwiające obliczanie strat energii występujących w przewodach, w tworzonym za pomocą tego narzędzia obwodzie. Użytkownik ma możliwość definiowania materiału, z jakiego są wykonane przewody (aluminium, miedź), typu izolacji, oraz parametrów obciążenia. Dodatkowo mamy do dyspozycji ustawienia dotyczące środowiska, w którym będą się znajdować badane przewody. Chodzi tu przede wszystkim o takie parametry jak: długość przewodów, temperatura otoczenia, czy rodzaj kanału kablowego (stalowy, aluminiowy, PVC), w którym będą one ułożone. Program wyliczy nam na tej podstawie spadek napięcia na przewodach, oraz związany z tym faktem koszt strat energii w rozliczeniu rocznym. Daje to możliwość wyboru rozwiązania najbardziej optymalnego pod kątem ekonomicznym.

Kolejnym elementem kreatora obwodów jest możliwość zamiany pojedynczego przewodu o dużym przekroju na równoległe połączenie kilku przewodów o mniejszych przekrojach i dokonanie dla nich wspomnianych wcześniej obliczeń.

Z narzędziem tym związana jest jeszcze jedna, dodatkowa funkcjonalność, która może być wykorzystywana przez użytkownika w momencie tworzenia schematów elektrycznych. AutoCAD Electrical daje możliwość doboru przekroju przewodów w zależności od parametrów elementów, które stanowią jego obciążenie. Następuje to w oparciu o bazę danych standardów elektrycznych, przechowywaną w pliku ace_electrical_standards.mdb.

Plik ten można przeglądać i edytować, a więc osoba pracująca w programie będzie mogła tworzyć własne definicje obciążeń, w zależności od indywidualnych potrzeb pojawiających się podczas pracy nad projektem. Procedura korzystania z tej funkcjonalności jest prosta i sprowadza się do wyboru komponentu schematu, który będzie stanowił obciążenie interesującego nas obwodu, oraz jego parametrów, a program sam dobierze właściwy przekrój przewodów.

Używając narzędzia kreatora obwodów do wstawiania kolejnych układów istnieje również możliwość odniesienia się do składników wcześniej wstawionych, a konkretnie do ich kart katalogowych i danych znamionowych. W ten sposób wyeliminowana została konieczność przeprowadzania ponownej konfiguracji obwodu. Wystarczy wskazać dowolny umieszczony wcześniej na schemacie obwód, a jego parametry zostaną przeniesione na obwód aktualnie wstawiany.

W celu uproszczenia procedury tworzenia schematów zasilania i sterowania silnikami wprowadzono możliwość łatwego tworzenia schematów jednokreskowych. W menu wstawiania komponentów pojawiła się dodatkowa grupa symboli graficznych, które reprezentują elementy w/w schematów. Posiadają one pełną funkcjonalność tradycyjnych komponentów, tzn.: mamy możliwość wprowadzania opisów, kodów instalacji, lokalizacji, czy też kart katalogowych.

W łatwy sposób można dokonywać powiązań między takimi elementami, a elementami schematów elektrycznych lub schematów montażowych. W ten sposób zmiana parametrów jednego z powiązanych komponentów powoduje aktualizacje pozostałych. Podczas etykietowania schematów wielokreskowych można korzystać z etykiet użytych na schematach jednokreskowych i nie będzie to traktowane przez program jako błąd w postaci powielonych oznaczeń komponentów. Narzędzie nawigacji (Surfer) pozwoli na przechodzenie pomiędzy powiązanymi elementami bez konieczności ręcznego wyszukiwania interesujących nas elementów.

Kolejną zmianę stanowi blokowanie numeracji niektórych przewodów. Realizowane jest dzięki wprowadzeniu dodatkowego parametru dla warstw przewodów. Jest on odpowiedzialny za wspomniane wcześniej blokowanie wprowadzania numerów przewodów dla wybranej przez użytkownika warstwy przewodów. W momencie, gdy linie reprezentujące przewody umieszczone są na tak zdefiniowanej warstwie, zachowują się, jak standardowe przewody w programie AutoCAD Electrical podczas wstawiania, bądź przesuwania komponentów. Są one również uwzględniane w raportach połączeń. Nie podlegają natomiast numeracji podczas korzystania z polecenia automatycznej numeracji przewodów lub poleceń pokrewnych.

W generatorze raportów pojawiło się dodatkowe menu rozwijalne. Za jego pomocą użytkownik ma możliwość wyboru typu komponentów uwzględnianych podczas tworzenia różnego rodzaju zestawień projektu. Mamy do wyboru elementy schematów jedno lub wielokreskowych, elementy hydrauliczne, pneumatyczne lub P&ID. W ten sposób projektant szybko i bez obawy, że jakieś składniki schematów zostaną pominięte, może generować wszelkie niezbędne zestawienia dla wybranego projektu z uwzględnieniem najważniejszych komponentów.

Program umożliwia także badanie pojedynczych rysunków lub całych projektów pod kątem ich poprawności elektrycznej i rysunkowej (Electrical Audit, Drawing Audit). Test poprawności elektrycznej pozwala wykryć błędy i przedstawić je w postaci listy dla całego projektu lub aktywnego rysunku. Wybierając ten rodzaj testu dla pojedynczego rysunku nie ma potrzeby opuszczania okna dialogowego, aby zobaczyć wyniki dla innego rysunku. Wystarczy otworzyć interesujący nas rysunek, a raport błędów zostanie automatycznie zaktualizowany wyświetlając interesujące nas dane.

W związku z faktem wprowadzenia funkcjonalności tworzenia schematów jednokreskowych istnieje możliwość popełnienia błędu w postaci użycia takich elementów na schematach wielokreskowych i odwrotnie. Z myślą o tym, twórcy oprogramowania oprócz standardowych kategorii błędów, czyli powielonych etykiet komponentów i przewodów, czy też niepodłączonych przewodów wprowadzili zakładkę Mixed Component Network. Pozycja ta jest odpowiedzialna właśnie za wykrywanie i eliminację takich pomyłek. W ten sposób użytkownik jest w stanie sprawnie i szybko zidentyfikować takie niezgodności, dokonując ewentualnej korekty.

Korzystając z możliwości, jakie oferuje użytkownikom AutoCAD Electrical 2010 można jeszcze szybciej i sprawniej tworzyć skomplikowane projekty. Czynności, które do tej pory sprawiały wiele problemów lub były źródłem pomyłek i nieścisłości pojawiających się w dokumentacji projektowej, zostały w dużym stopniu zautomatyzowane. Dodatkowo autorzy oprogramowania wprowadzili nowe oraz rozszerzyli już istniejące funkcjonalności. Umożliwia to znacznie lepszą kontrolę nad realizacją procesu projektowego, wpływając również na zwiększenie jego wydajności.

Radosław Stusiński

Product Manager MSD AutoCAD Electrical